Algemene voorwaarden

Bambini Baby Spa

Algemene Voorwaarden Bambini Baby Spa

1. Reserveren

Reserveren van een spa-sessie is verplicht. Bij het maken van de reservering zullen deze algemene voorwaarden digitaal ter hand worden gesteld. Na bevestiging van de reservering is de overeenkomst tot stand gekomen en is tevens automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Annuleren en te laat komen

Annuleren kan uiterlijk 24 uur van tevoren per mail of telefonisch en is kosteloos. Het eventueel betaalde bedrag zal dan worden terugbetaald. Wanneer er minder dan 24 uur van tevoren zal worden geannuleerd, zullen de kosten van Bambini Baby Spa niet terugbetaald worden. • Een afspraak verplaatsen kan uiterlijk 24 uur van tevoren per mail of telefonisch. • Te laat komen op het gereserveerde tijdstip brengt met zich mee dat er een kortere tijd voor de spa-sessie resteert. De gemiste tijd zal niet in mindering worden gebracht op de kosten van de spa-sessie. • Bambini Baby Spa is aan haar zijde te alle tijden gerechtigd de spa-sessie te annuleren of te verplaatsen indien zij gehinderd wordt haar diensten te verrichten als gevolg van overmacht.

3. Deelname 

Bambini Baby Spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 2 weken tot en met 12 maanden. • U wordt verzocht 5-10 minuten voor de spa-sessie aanwezig te zijn bij Bambini Baby Spa. • Het is niet toegestaan eigen verzorgingsproducten te gebruiken tijdens de spa-sessie. • Tijdens deelname aan een spa-sessie dient te alle tijden de instructies van het personeel opgevolgd te worden.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Wanneer uw baby medicijnen gebruikt, medische klachten heeft of onder behandeling is bij een arts of specialist, overleg de wens om de baby gebruik te laten maken van de spa, eerst met de arts of specialist alvorens een spa- sessie te boeken. Geef de medische situatie en de uitkomst van het gesprek met de arts of specialist door bij Bambini Baby Spa vóórdat u aan de spa-sessie begint. Dit geldt ook voor de situatie dat de arts of specialist geen bezwaar heeft geuit om gebruik te maken van de spa- sessie van Bambini Baby Spa. • Deelname aan de activiteiten van Bambini Baby Spa zijn geheel voor eigen risico. • Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouder(s) en/of begeleider van minimaal 18 jaar oud. Ouders en/of begeleiders zijn de gehele spa-sessie zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de baby. • Bambini Baby Spa is nimmer aansprakelijk voor (tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid): (a) door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie; (b) fouten of tekortkomingen van door of namens Bambini Baby Spa ingeschakelde derden; (c) voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel; (d) voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de praktijk; (e) Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt. • Mocht Bambini Baby Spa aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de spa-sessie. De aansprakelijkheid van Bambini Baby Spa is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. • Bambini Baby Spa is uitsluitend aansprakelijk jegens de klant voor toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, waaronder maar niet uitsluitend gevolg-, letsel- en bedrijfsschade en indirecte schade, is uitgesloten. Cadeaubon • Alleen cadeaubonnen aangekocht en geregistreerd bij Bambini Baby Spa kunnen als betaalmiddel op de diensten van Bambini Baby Spa worden gebruikt . • Cadeaubonnen zijn geldig voor een jaar. • Mocht het bedrag van de cadeaubon niet in 1 keer opgemaakt worden, dan blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. Bambini Baby Spa geeft geen restbedrag terug. • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Betalingen • Alle spa- sessies worden op locatie voorafgaand aan de spa-sessie betaald middels pin of contante betaling. Of via iDeal na het maken van de reservering.